top of page

KOLEKTYVŲ ATESTACIJA

Якорь 1

KATEGORIJŲ SUTEIKIMO TAUTINIŲ BENDRIJŲ MENO KOLEKTYVAMS PAGAL MENINĮ LYGĮ, VEIKLĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS KOMISIJŲ DARBO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NIOSTATOS

Kategorijų suteikimo Lietuvos tautinių bendrijų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus komisijų (toliau –komisijos) darbo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja komisijų darbo, nustatant meno kolektyvų, pretenduojančių įgyti atitinkamo lygio kategorijas, pateikimo, svarstymo, kategorijų suteikimo ir informavimo, skundų nagrinėjimo tvarką.

Kategorijos teikiamos folkloro, choreografijos, dainų ir šokių ansamblių, chorų, vokalinių, teatro, pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių, liaudiškų  kapelų kolektyvams.

 

II. KATEGORIJŲ SUTEIKIMAS IR PRETENDENTŲ PRISTATYMAS

Kategorijų suteikimas:

Kategorijas Lietuvos tautinių bendrijų meno kolektyvams suteikia Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro direktoriaus įsakymu patvirtintos komisijos.

Sprendimą dėl atitinkamo lygio kategorijos suteikimo meno kolektyvui priima komisija uždarame posėdyje.

Sprendimas laikomas teisėtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė komisijos narių.

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą įtaką turi komisijos pirmininko balsas.

Komisijos posėdis turi juridinę galią, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų komisijos narių.

Suteikiant kategorijas, komisijos nariai vadovaujasi kultūros ministro patvirtintų nuostatų „Dėl kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus“ meninio lygio nustatymo kriterijais.

 

PRETENDENTŲ PATEIKIMAS:

Posėdžiams medžiagą rengia ir meno kolektyvus, pretenduojančius į atitinkamo lygio kategoriją, komisijai pristato Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro specialistai arba kolektyvo steigėjas (nesant jo, meno kolektyvui atstovaujantis kitas visuomeninis darinys).

Pristatydami pretendentus, specialistai pateikia žodinę informaciją apie meno kolektyvo vadovo veiklą, pasiektus meninius rezultatus.

Komisijai pageidaujant, specialistai gali pateikti ir kitą komisijos narius dominančią informaciją.

Komisijos posėdyje svarstymui teikiami tik tie meno kolektyvai, kurie nuolat dalyvauja Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro organizuojamuose respublikiniuose renginiuose, konkursuose, festivaliuose.

 

KATEGORIJŲ ĮFORMINIMAS

Po komisijos posėdžio komisijos sekretorius surašo protokolą, kurį parašais patvirtina komisijos pirmininkas ir sekretorius.

Komisijos sprendimai juridinę galią įgyja tuomet, kai juos įsakymu patvirtina Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro direktorius.

III. MENO KOLEKTYVŲ STEIGĖJŲ TEISĖS

Apeliacijos teikimas:

Su komisijos sprendimu nesutinkantis meno kolektyvo steigėjas (nesant jo, meno kolektyvui atstovaujantis kitas visuomeninis darinys) per mėnesį raštu kreipiasi į Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro direktoriaus patvirtintą apeliacinę komisiją.

Kreipimesi turi būti pateikti argumentai, dėl kurių prašoma apeliacinės komisijos persvarstyti kategorijų suteikimo klausimą.

 

APELIACINĖ KOMISIJOS VEIKLA

Apeliacinė komisija veikia ir sprendimus priima atsižvelgdama į visas įmanomas aplinkybes bei skunde išdėstytus motyvus.

Apeliacinė komisija, per mėnesį išnagrinėjusi apeliacijos motyvus, priima kategorijų suteikimo komisijos sprendimą, rekomenduojantį komisijai pakartotinai apsvarstyti skundą išvažiuojamajame posėdyje vietoje ir įvertinti meno kolektyvo meninį lygį, jo pasiektus rezultatus.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.    Išimties atveju, kolektyvo steigėjas (nesant jo, meno kolektyvui atstovaujantis kitas visuomeninis darinys), po kategorijos suteikimo praėjus ne mažiau kaip dvejiems metams, įvertinęs kolektyvo meninį lygį, pasiektus rezultatus, kitus laimėjimus, gali kreiptis į komisiją ir nesuėjus ketveriems metams dėl ankstesnės kategorijos peržiūrėjimo.

 

9.  Naujai susikūrusio meno kolektyvo steigėjas (nesant jo, meno kolektyvui atstovaujantis kitas visuomeninis darinys), dėl kategorijos suteikimo meno kolektyvui raštu kreipiasi į komisiją ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo kolektyvo veiklos pradžios.

 

10. Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras, vadovaudamasis kultūros ministro patvirtintais nuostatais „Dėl kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus“, nuolat tobulina informacijos apie meno kolektyvus kaupimą, sisteminimą, stebi ir vertina meno kolektyvų dalyvavimą organizuojamuose respublikiniuose renginiuose.

KATEGORIJŲ SUTEIKIMO TAUTINIŲ BENDRIJŲ MENO KOLEKTYVAMS PAGAL MENINĮ LYGĮ, VEIKLĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS  NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kategorijų suteikimo tautinių bendrijų mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja kategorijų suteikimo kolektyvams tikslus, kolektyvų meninio lygio, veiklos ir pasiektų rezultatų vertinimo kriterijus, kolektyvų kategorijų suteikimą ir paskelbimą.

II. KATEGORIJŲ SUTEIKIMO KOLEKTYVAMS TIKSLAI

2. Kategorijų suteikimo kolektyvams tikslai yra:

2.1. įvertinti kolektyvų meninį lygį;

2.2. didinti kolektyvų atsakomybę už kūrybinės veiklos rezultatus, skatinti nuolat tobulėti, mažinti atotrūką tarp mėgėjų ir profesionalių kolektyvų;

2.3. sudaryti prielaidas kolektyvų vadovams gauti atlyginimą, atitinkantį jų darbo rezultatus.

III. KOLEKTYVŲ MENINIO LYGIO, VEIKLOS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI

3. Kolektyvų meninis lygis nustatomas pagal šiuos kriterijus:

3.1. gebėjimą atkurti stilių, žanrą, laikotarpio, regiono, kultūrinių tradicijų, konkrečių autorių meninės kalbos ypatumus;

3.2. meninių interpretacijų originalumą, pagrįstumą;

3.3. kūrinių atlikimo techniką;

3.4. repertuaro sudėtingumą;

3.5. repertuaro apimtį, jo atnaujinimo intensyvumą;

3.6. kūrinių atlikimo ansambliškumą, kolektyviškumą.

4. Kolektyvų veiklos rezultatai vertinami pagal šiuos kriterijus:

4.1. atrinkimą į festivalį „Pokrovskije kolokola“;

4.2. laureato, diplomanto vardo suteikimą respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tradicijų paveldėtojai“;  

4.3. laureato, diplomanto vardo suteikimą tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose,

festivaliuose.

IV. KOLEKTYVŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMAS IR PASKELBIMAS

5. Mėgėjų meno kolektyvų (toliau – kolektyvas) kategorijos yra keturios:

5.1. I kategorija suteikiama aukščiausio meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose įvertintas nuo 85 iki 100 balų bei kurio veikla ir rezultatai visiškai atitinka šių nuostatų 4 punkte nurodytus kriterijus;

5.2. II kategorija suteikiama aukšto meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose įvertintas nuo 70 iki 84 balų bei kurio veikla ir rezultatai visiškai atitinka šių nuostatų 4 punkte nurodytus kriterijus;

5.3. III kategorija suteikiama vidutinio meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose įvertintas nuo 50 iki 69 balų bei kurio veikla ir rezultatai atitinka šių nuostatų 4 punkte nurodytus kriterijus;

5.4. IV kategorija suteikiama įvairaus meninio lygio meno kolektyvui, siekiančiam dalyvauti dainų švenčių tradicijos procese, svarbiausiuose savo žanro viešuose ir konkursiniuose renginiuose įvertintam nuo 1 iki 50 balų, mėgėjų meno sambūriams, kurių tikslas – užsiimti menine saviraiška, kultūrine, socialine veikla.

6. Kolektyvų kategorijas nustato kolektyvų meninio lygio vertinimo ekspertų komisijos, kurių išvados pateikiamos posėdžių protokoluose.

7. Ekspertų komisijų sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos 

centro direktorius.

8. I, II, III, IV kategorijos suteikiamos kolektyvams, įvertinus jų meninį lygį atrankose į festivalį „Pokrovskije kolokola“, respublikiniuose konkursiniuose renginiuose, apžiūrose (žr. priedą) balais nuo 1 iki 100 bei kolektyvo veiklą ir pasiektus rezultatus pagal šiuose nuostatuose nustatytus kriterijus.

9. Kolektyvams suteikiamas I, II, III, IV kategorijos sertifikatas (diplomas), kurio formą tvirtina Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro direktorius, sertifikatas galioja 4 metus.

10. Kolektyvų, kuriems buvo suteiktos kategorijas, sąrašas viešai skelbiamas Lietuvos tautinių  mažumų folkloro ir etnografijos centro interneto tinklalapyje ir raštu informuojamos savivaldybės.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Kolektyvo steigėjas, vadovas ar kitas įgaliotas asmuo (kolektyvo prezidentas, tarybos pirmininkas) turi teisę:

11.1. susipažinti su kategorijos suteikimo dokumentais;

11.2. nesutikęs su vertinimo komisijos sprendimu, per mėnesį nuo kategorijos paskelbimo pateikti prašymą dėl pakartotinio kolektyvo vertinimo.

 

* Pastaba. Folkloro ansamblių ir grupių, liaudies instrumentų orkestrų ir ansamblių, tradicinių ir liaudiškų kapelų meninis lygis nustatomas apžiūrose.

ANKETA

VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras

ADRESAS
Stiklių g. 6 Vilnius, LT-01131

TELEFONO NR.

+370 614 21516 

  • Черный Facebook Иконка
  • Черный Instagram Иконка
  • Черный значок YouTube
bottom of page