top of page

APIE CENTRĄ

Viešoji įstaiga „Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras“ įkurta 2006 m. Centro steigimo iniciatoriai: Antanas Petrauskas, tuo metu  - Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius, Nikolaj Zacharov – asociacijos „Vilniaus rusų folkloro centras“ direktorius. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal įstatus. Centro steigėjai - Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, asociacija „Vilniaus rusų folkloro centras“, Irena Zacharova, kuri nuo pat Centro steigimo dienos iki dabar yra jo direktorė.

VIZIJA IR VERTYBĖS

Nuo senų laikų Lietuva yra žinoma kaip daugiatautė, daugiakalbė ir tuo labai turtinga šalis. Čia persipina įvairių tautų kultūrinės tradicijos ir šiandien valstybė turi sutelkti savo pastangas jų išsaugojimui ir vystymuisi. Pagrindinis mūsų tikslas – sudaryti sąlygas įvairių Lietuvos tautų kultūros išsaugojimui bei harmoningam vystymuisi. Žmogus, žinantis ir gerbiantis savo tautos tradicijas, gerbs ir kitų tautų tradicijas. Tradicinės kultūros pradmenys – tai vientisa auklėjimo sistema, besiremianti moraliniais kriterijais. Jos pagrindu yra galimybė išugdyti tolerantiškus kitoms kultūroms bei tautoms, pilietiškus bei patriotiškus mūsų daugiatautės Lietuvos piliečius, nepriklausomai nuo jų kilmės ar tautybės.

VEIKLOS TIKSLAS

Dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos, kaip daugiakultūrinės ir tolerantiškos šalies, įvaizdį, įgyvendinti tautinių mažumų politiką, siekiančią Lietuvos Respublikos gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymo, tautinio tapatumo saugojimo, visapusiško jų dalyvavimo šalies kultūriniame gyvenime.

VEIKLOS KRYPTYS

Tautinių mažumų tradicinės kultūros mokymo proceso organizavimas: folkloro tradicijos perteikimas jaunajai kartai; tautinių mažumų folkloro mokyklos veiklos organizavimas.

Tautinių mažumų kultūros paveldo rinkimas ir išsaugojimas laikmenose, folkloro archyvo sukūrimas, medžiagos analizė.

Tautinių mažumų tradicinės kultūros sklaida: respublikinių ir tarptautinių festivalių, konkursų, koncertų, parodų, konferencijų rengimas, Lietuvos tautinių mažumų tradicinės kultūros populiarinimas užsienyje, informacijos apie tautinių mažumų tradicinės kultūros įvykius sklaida visuomenės informavimo priemonėse.

Metodinė veikla: seminarai, kursai pedagogams, studentams, moksleiviams, folkloro ansamblių dalyviams, kolektyvų atestacija; mokymo priemonių, programų rengimas, Lietuvos tautinių mažumų tradicinę kultūrą reprezentuojančių leidinių, garso ir vaizdo kompaktinių plokštelių leidyba, kasmetinės vasaros folkloro mokyklos organizavimas, informacijos teikimas folkloro ir etnografijos klausimais, naudojant sukauptus ir nuolat papildomus Centro fondus (fonoteką, videoteką, biblioteką), apvalaus stalo diskusijų, mokslinių konferencijų rengimas.

TĘSTINIAI PROJEKTAI

Nuo 1998 m. – FOLKLORO EKSPEDICIJŲ Lietuvos teritorijoje rengimas, surinktos medžiagos archyvavimas ir fonotekos sudarymas;

1998 m. – Rusų folkloro ansamblio „ARINUŠKA“ įkūrimas;

Nuo 1998 m. – FOLKLORO MOKYKLOS įkūrimas ir veiklos vykdymas;

Nuo 2000 m. – Respublikiniai ir tarptautiniai seMINARAI, mokslinės KONFERENCIJOS;

Nuo 2001 m. – Tarptautinė programa „KULTŪRŲ DIALOGAS“;

Nuo 2001 m. – Vaikų ir jaunimo etninės kultūros vasaros mokykla „TRADICIJA“;

Nuo 2003 m. – Tarptautinis menų festivalis „STAČIATIKIŲ KALĖDOS LIETUVOJE“;

Nuo 2003 m. – LEIDYBINĖ veikla;

Nuo 2004 m. – Tarptautinis folkloro festivalis POKROVSKIJE KOLOKOLA;

2008 m. – Ukrainiečių folkloro ansamblio „SVIATO“ įkūrimas;

2008 m. – Baltarusių folkloro ansamblio „JURAJ“ įkūrimas;

2008 m. – Lenkų folkloro ansamblio „TRAIKOTKA“ įkūrimas;

Nuo 2011 m. – Vaikų ir jaunimo FOLKLORO ASAMBLĖJA;

2012 m. – Totorių ansamblio „ILSU“ įkūrimas (šiuo metu veikla vykdo savarankiškai);

Nuo 2012 m. – Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas-festivalis TRADICIJŲ PAVELDĖTOJAI; Nuo 2014 m. - KATEGORIJŲ SUTEIKIMAS meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus; 

Nuo 2018 m. – Tarptautinė jaunųjų folkloristų konferencija „MANO ŠEIMA – MANO IŠTAKOS“;

Nuo 2009 m. – WORLD MUSIC kūrinio Lietuvos tautinių mažumų tradicinės muzikos temomis užsakymas kompozitoriams ir pristatymas (Linas Rimša „Senasis tikėjimas“, Andrej Doinikov „Etnosfera – naujas tradicijų dvelksmas“, Gediminas Rimkus Rimkevičius „Liaudiškoji rapsodija“, Jonas Jurkūnas “Iš šio miesto”, Linas Rimša “Moterų giesmės”, Linas Rimša “Senasis tikėjimas” orkestrinė versija, Algirdas Martinaitis  „Sakmė apie gyvenimą“, Zita Bružaitė  „Koliažai“, Anatolijus Šenderovas „Dedikacija“, Laimis Vilkončius „Varnėno mišios“).

VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras

ADRESAS
Stiklių g. 6 Vilnius, LT-01131

TELEFONO NR.

+370 614 21516 

  • Черный Facebook Иконка
  • Черный Instagram Иконка
  • Черный значок YouTube
bottom of page